logo-darmspecialist

Werkgebied
Nederland

Bel ons: ma, wo, vr 09.00 – 11.00

Disclaimer:

 • Twijfel je over het combineren van onze producten met een bepaalde medicatie? Raadpleeg dan eerst je behandeld arts.
 • Informatie over doseringen en ingrediënten zijn terug te vinden op de product verpakking.

Algemene Voorwaarden van Darmspecialist

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Darmspecialist: de opdrachtnemer, gevestigd in Emmeloord.
  b. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Darmspecialist een overeenkomst sluit, gebruik maakt van de diensten van Darmspecialist en/of aan wie Darmspecialist een offerte heeft uitgebracht.
  c. Partijen: Darmspecialist en Opdrachtgever samen.
  d. Diensten: een overkoepelend begrip voor het aanbod die Darmspecialist op zijn website aanbiedt zoals consulten, (online) cursussen en/of workshops etc.
  e. Cursist: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in beroep of bedrijf, die met Darmspecialist een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) cursus of workshop.
  f. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met Darmspecialist een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
  g. Consulten: alle persoonlijke on- en offline gesprekken die door Darmspecialist worden uitgevoerd.
  h. Overeenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten tussen Darmspecialist en de Opdrachtgever.
  i. Producten: voedingssupplementen en/of overige goederen die Darmspecialist via de website verkoopt.
  j. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  k. Dag: kalenderdag.
  l. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Opdrachtgever of Darmspecialist in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  m. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  n. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping. Dit modelformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn/haar bestelling geen herroepingsrecht heeft.
  o. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat  Opdrachtgever en Darmspecialist gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en offertes.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Darmspecialist is gerechtigd om gediplomeerde derden in te schakelen en deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7;407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

Artikel 2 – Identiteit van Darmspecialist

Darmspecialist
Werktuigenweg 22
8304 AP Emmeloord

Website: www.darmspecialist.com
Telefoonnummer: +31 85 130 79 75
E-mailadres: info@darmspecialist.com

KvK-nummer: 68491352
BTW-identificatienummer: NL002185947B90

Lid van De Werkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde (WBEG nr. 1716)
en tevens in het bezit van een Nederlands diploma Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut en Epifysiologisch therapeut.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod is vrijblijvend, tenzij Darmspecialist in zijn offerte anders aangeeft.
 2. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Darmspecialist gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Darmspecialist niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Darmspecialist de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • de manier waarop de Opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

   

   

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever de Overeenkomst ondertekent en Darmspecialist de Overeenkomst aanvaardt.
 2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Darmspecialist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Darmspecialist is bevestigd, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Darmspecialist passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Darmspecialist daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Darmspecialist is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.

Artikel 5 – Uitvoering Overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door Darmspecialist naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd.
 2. Darmspecialist neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 3. Darmspecialist is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van diensten.
 4. Darmspecialist heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 5. Eventuele levertermijnen in een offerte, aanbod of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Darmspecialist een levertermijn overschrijdt dan dient de Opdrachtgever  Darmspecialist schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 – Verplichtingen Opdrachtgever1.

 1. Opdrachtgever dient alle gegevens, materialen of informatie, waarvan Darmspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en toegankelijk aan Darmspecialist aan te bieden.
 2. Indien de Opdrachtgever de benodigde / gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan  Darmspecialist verstrekt, dan heeft Darmspecialist het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De uit vertraging voorvloeiende kosten worden volgens gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Darmspecialist verstrekte gegevens, materialen of informatie.
 4. Tevens draagt de Opdrachtgever de zorg dat de verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Darmspecialist is nimmer aansprakelijk voor aangeleverde gegevens, materialen of informatie die niet vrij zijn van het intellectuele eigendom.
 5. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, stelt de Opdrachtgever kosteloos op zijn locatie een fatsoenlijke werkplek met de gewenste faciliteiten ter beschikking.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 7. Het is niet toegestaan om opnames te maken, tenzij Partijen  schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 7 – Prijsverhogingen

 1. Indien Darmspecialist met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Darmspecialist niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien Darmspecialist kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en levering significante onvoorziene prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – (Online) cursussen en workshops

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle (online) cursussen/trainingen die door Darmspecialist worden aangeboden.
 2. Bij de inschrijving voor een online cursus, ontstaat tussen Darmspecialist en Cursist een overeenkomst met betalingsverplichting.
 3. De online cursus is een levering van digitale kennis. Nadat de Cursist toegang heeft gekregen tot de cursus, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Cursist die tevens consument is, doet bovendien afstand van recht op ontbinding.
 4. Voor cursussen/trainingen die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, op locatie of online, waarvoor aanwezigheid van de Cursist op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Cursist kan een vervanger aanwijzen die zijn/haar plaats op die dag en tijdstip overneemt.
 5. De online cursus is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nooit met derden worden gedeeld.  Darmspecialist is gerechtigd om de toegang te blokkeren voor Cursist indien hij vermoed dat hiervan sprake is.
 6. De Cursist krijgt 365 dagen toegang tot de online cursus, startend op de dag na de inschrijving van de online cursus.
 7. Darmspecialist is gerechtigd om de inhoud van de online cursussen te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen geven geen recht op  restitutie van het reeds betaalde.
 8. Darmspecialist levert een inspanningsverbintenis en geeft derhalve geen garanties omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. De cursus wordt naar beste inzicht en kunde door Darmspecialist samengesteld. Darmspecialist kan geen garanties geven dat na het volgen van de (online) cursus/trainingen de Cursist in staat in om het geleerde in de praktijk te brengen en kan geen garanties bieden met betrekking tot het mogelijk te behalen resultaten.

Artikel 9 – Levering en levertijd

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst aan Darmspecialist kenbaar heeft gemaakt.
 2. Darmspecialist dient de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te (laten) voeren.
 3. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten,
  waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop Producten in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.
 5. Door Darmspecialist opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 6. Indien Darmspecialist een leveringstermijn niet kan nakomen, zal zij de Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Artikel 10 – Wijziging in de te leveren zaken

 1. Darmspecialist heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een  verbetering betekenen.

Artikel 11 – Consulten

 1. Darmspecialist is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen bij losse consulten zodra het consult langer duurt dan de voorafgaand overeengekomen consulttijd.
 2. De Opdrachtgever kan maximaal een jaar gebruik maken van de consulten die binnen een begeleidingstrajecten van Darmspecialist vallen. Na een jaar vervallen alle ongebruikte consulten uit het begeleidingstraject.
 3. Er vindt geen restitutie plaats over de ongebruikte consulten uit het begeleidingstraject indien het begeleidingstraject tussentijds door de Opdrachtgever wordt beëindigd.
 4. Ongebruikte consulten uit het begeleidingstraject zijn niet overdraagbaar op derden.
 5. In afwijking van 19 (herroepingsrecht Producten) heeft de Opdrachtgever geen mogelijkheid tot herroeping bij consulten.
 6. Indien de Opdrachtgever verhinderd is op het afgesproken tijdstip en datum om deel te nemen aan het consult, dan dient de Opdrachtgever uiterlijk 24 uur van tevoren Darmspecialist op de hoogte te stellen. Pas dan kunnen Partijen kosteloos een nieuwe datum overeenkomen.
 7. De Opdrachtgever kan een consult annuleren door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen met zijn/haar behandelend therapeut.
 8. Wordt binnen 24 uur voor aanvang van het consult geannuleerd, dan kunnen Partijen een nieuwe datum tegen een nieuwe betaling
  overeenkomen. De geannuleerde consult wordt alsnog in rekening
  gebracht.
 9. Het is niet mogelijk om gemiste consulten op een later tijdstip in te halen, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht.
 10. Wanneer de Opdrachtgever wegens technische redenen niet kan inloggen, voor een consult, op Skype of via een ander medium voor een videogesprek, dan dient hij ter stond Darmspecialist hiervan te informeren. Darmspecialist bepaalt vervolgens of het consult kan worden ingehaald.
 11. Indien de Opdrachtgever te laat inlogt op het betreffend medium waarop het consult is ingepland, dan wordt de oorspronkelijke afspraak niet met de vertragingstijd verlengd. Tevens kan de gemiste tijd niet worden ingehaald.
 12. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende Nederlandse feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 17.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 17.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 13. Indien de Opdrachtgever na aanvang de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Opdrachtgever aan Darmspecialist betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 14. Bij betaling in termijn is de Opdrachtgever verplicht de nog resterende betalingstermijnen te voldoen. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het  moment van verzuim van de Opdrachtgever alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

Artikel 12 – Opschorting, staking en ontbinding

 1. Indien:
  a. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  b. aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Darmspecialist zal (kunnen) voldoen;
  c. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is,
  d. op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe aanhangig is;
  e. Opdrachtgever surséance van betaling heeft verkregen of een verzoek daartoe aanhangig is;
  f. Opdrachtgever onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;
  g. Opdrachtgever zijn eventuele onderneming verkoopt dan wel de zeggenschap daarover overdraagt, stillegt of liquideert, of voorbereidingen treft aangaande een van de in dit onderdeel besproken situaties; heeft Darmspecialist het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Darmspecialist bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige  schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Darmspecialist uit hoofde van alle tussen Partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval Opdrachtgever aan Darmspecialist afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
  2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  3. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Darmspecialist alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Darmspecialist gederfde inkomen.

Artikel 13 – De prijs en betaling

 1. De in het aanbod van de diensten genoemde prijzen zijn inclusief  btw.
 2. De vergoeding van Darmspecialist is niet afhankelijk van de uitkomst of de resultaten van de Overeenkomst.
 3. Darmspecialist is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren en daarmee uitgevoerde gedeelte(s) afzonderlijk te factureren, alsmede een (algehele) vooruitbetaling te verlangen.
 4. Betaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door storting op of overschrijving naar een door Darmspecialist aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Darmspecialist bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 6. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Darmspecialist, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 40,-.
 7. Wanneer er meerdere klanten zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Darmspecialist is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van Darmspecialist in de uitvoering van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Darmspecialist aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Darmspecialist toegerekend kunnen worden;
  c. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
  2. De aansprakelijkheid van Darmspecialist, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico van Darmspecialist.
  3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Darmspecialist beperkt tot maximaal 50% van het overeengekomen honorarium voor Darmspecialist.
  4. In afwijking van het vorige lid, wordt bij de Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  5. Darmspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Darmspecialist is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6. Darmspecialist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en/of gevolgschade.
  7. De Opdrachtgever vrijwaart Darmspecialist voor alle aansprake van derden wegens schade opgetreden in verband met, door Darmspecialist aan de Opdrachtgever geleverde diensten.
  8. Darmspecialist is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Darmspecialist, ingeschakelde derden.

Artikel 15 – Spreker

 1. De Opdrachtgever dient zelf de locatie te regelen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kosteloos ter beschikking stellen van alle (technische) faciliteiten waarvan Darmspecialist aangeeft nodig te hebben voor de presentatie.
 3. De inhoud van de presentatie bepalen Partijen in overleg. Darmspecialist mag daar van afwijken indien het een aanvulling voor de presentatie betreft.
 4. De Opdrachtgever is gerechtigd de presentatie enkel schriftelijk te annuleren in welk geval Darmspecialist de Opdrachtgever de in rekening te brengen kosten zal laten afhangen van de termijn tussen annulering en de geplande presentatie:
  a. In de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor de presentatie, 50% van de volledige factuur zoals die is overeengekomen.
  b. In de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor de presentatie, 85% van de volledige factuur zoals die is overeengekomen.
  c. In de periode liggend tussen 1 maand voor de presentatie en de presentatie zelf, 100% van de volledige factuur zoals die is overeengekomen.
  5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte en getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
  6. Het is zonder voorafgaande toestemming van Darmspecialist niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de presentatie.
  7. Darmspecialist verstrekt aan de Opdrachtgever materiaal die hij/zij kan gebruiken voor promotiemateriaal.
  8. Darmspecialist behoudt het recht het voor de Opdrachtgever uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken.

Artikel 16 – Vrijwaring en garanties

 1. De Opdrachtgever dient te allen tijde voorafgaand bij het in gebruik nemen van de Product zijn/haar arts te raadplegen, indien hij/zij twijfelt over het gebruik in combinatie met de Opdrachtgevers gezondheid.
 2. Darmspecialist geeft uitdrukkelijk geen garanties omtrent het beoogde resultaat van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Darmspecialist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud van de diensten berusten bij Darmspecialist.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan iets van de website, online programma etc. te verveelvoudigen en openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na schriftelijke toestemming van Darmspecialist.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Deze verplichtingen gelden ook voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingplicht geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Darmspecialist een informatieplicht opleggen.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de Overeenkomst geleverde blijft eigendom van Darmspecialist totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Darmspecialist gesloten Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Darmspecialist geleverde, dat ingevolge het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Darmspecialist veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Opdrachtgever verplicht om Darmspecialist daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Darmspecialist zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Darmspecialist om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Darmspecialist zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 20 – Herroepingsrecht Producten

 1. In geval van Producten gaat de bedenktijd van 14 dagen in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde (niet- zijnde de vervoerder) de Producten heeft ontvangen. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt niet voor Opdrachtgevers.
 2. Indien de Consument de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Consument Darmspecialist hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.
 3. Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de geleverde Producten en de verpakking daarvan. De betreffende Producten mogen niet uit hun originele verpakking worden gehaald. De Consument mag de Producten slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysiek verkooppunt zou mogen doen.
 4. De Consument moet de te retourneren producten binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping gemeld is volgens de instructies van Darmspecialist – naar Darmspecialist dan wel een door Darmspecialist aangewezen derde terugsturen. De verzend- of afleveringskosten komen in geval van herroeping voor rekening van de Consument.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 6. De Consument heeft geen recht op ontbinding als de gesealde verpakking of de verzegeling van de Producten geopend respectievelijk verbroken is/zijn. Stuurt de Consument desondanks Producten terug waarvan de seal geopend of de verzegeling verbroken is/zijn, dan ontvangt de Consument het aankoopbedrag corresponderend met de (het) betreffende Producten niet van Darmspecialist terug.
 7. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 8. Darmspecialist betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Producten terug zijn gekomen op het vermelde adres.
 9. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als Darmspecialist niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moete dragen of als Darmspecialist aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 10. De Consument doet uitdrukkelijk afstand van het recht tot ontbinding van een online cursus/training. De Consument kan derhalve de Overeenkomst niet meer ontbinden zodra de Consument is gestart met deelname aan of het downloaden van de digitale inhoud.

Artikel 21 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de dienstverlening van Darmspecialist dienen door de Opdrachtgever, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk of per e-mail (klachten@darmspecialist.com) bij Darmspecialist gemeld te worden.
 2. Een klacht doet niets af aan eventuele verplichtingen van de Opdrachtgever aan Darmspecialist alsmede de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.
 3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Darmspecialist, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij Darmspecialist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Darmspecialist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Darmspecialist alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 22 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Darmspecialist van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Bij vertaling van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021
logo-darmspecialist

Geachte klant,

Wegens stijgende prijzen van de vervoerders zijn wij helaas genoodzaakt om onze verzendkosten te verhogen naar €7,95

Bestellingen van meer dan €80,- worden gratis verzonden.

Wij streven ernaar uw pakketje binnen twee werkdagen na de bestelling te verzenden.

Hartelijke groet,

Team Webshop Darmspecialist